Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_25-1-

Deklarácia ľudských práv | Článok 25 | 1

Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zabezpečiť jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt, vrátane stravy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti, ako aj potrebných sociálnych služieb, má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali za okolností nezávislých od jeho vôle.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 25 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.