Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_30

Deklarácia ľudských práv | Článok 30

V tejto deklarácii sa nesmie nič vykladať tak, aby to oprávňovalo akýkoľvek štát, skupinu alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo slobôd v tejto deklarácii vyhlásených.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 30

Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_29-2-

Deklarácia ľudských práv | Článok 29 | 2

Vo výkone svojich práv a slobôd je každý podrobený iba takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne k zabezpečeniu náležitého uznávania a zachovávania práv a slobôd iných, ako aj k uspokojeniu spravodlivých požiadaviek morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 29 | 2

Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_28

Deklarácia ľudských práv | Článok 28

Každý má právo na to, aby vládol taký sociálny a medzinárodný poriadok, v ktorom by sa práva a slobody vyhlásené v tejto deklarácii uskutočňovali v plnom rozsahu.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 28

Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_26-2-

Deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 2

Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Má napomáhať k vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a priateľstvu medzi všetkými národmi a všetkými rasovými i náboženskými skupinami, ako aj rozvoju činnosti Organizácie Spojených národov na zachovanie mieru.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 2

Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav_26-1-

Deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 1

Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie je bezplatné, aspoň v začiatočných a základných stupňoch. Základné vzdelanie je povinné. Technické a odborné vzdelanie je všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie má byť rovnako prístupné každému podľa jeho schopností.

Všeobecná deklarácia ľudských práv | Článok 26 | 1