prava_dietata_15_2

Práva dieťaťa | Článok 15 | 2

Na výkon týchto práv nemožno klásť žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré sú uložené v súlade so zákonom a ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné v záujme národnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, verejného poriadku (ordre public), ochrany verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 15 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.