prava_dietata_24_4

Práva dieťaťa | Článok 24 | 4

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú podporovať a povzbudzovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom postupne dosiahnuť plnú realizáciu práva uznaného v tomto článku. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy najmä potreby rozvojových krajín.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 24 | 4

Tags: No tags

Comments are closed.