prava_dietata_7-2

Práva dieťaťa | Článok 7 | 2

Štáty, zmluvné strany, zabezpečia implementáciu týchto práv v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a ich záväzkami podľa príslušných medzinárodných nástrojov v tejto oblasti, najmä ak by inak bolo dieťa bez štátnej príslušnosti.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 7 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.