prava_dietata_9-1

Práva dieťaťa | Článok 9 | 1

Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby dieťa nebolo oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, s výnimkou prípadu, keď príslušné orgány podliehajúce súdnemu preskúmaniu, v súlade s platným právom a postupmi určia, že takéto oddelenie je nevyhnutné v najlepšom záujme dieťa. Takéto určenie môže byť potrebné v konkrétnom prípade, akým je napríklad týranie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi, alebo prípad, keď rodičia žijú oddelene a je potrebné rozhodnúť o mieste bydliska dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 9 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.