prava_dietata_10-2

Práva dieťaťa | Článok 10 | 2

Dieťa, ktorého rodičia bývajú v rôznych štátoch, má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych kontaktov s oboma rodičmi, okrem výnimočných okolností. Za týmto účelom a v súlade so záväzkom štátov, zmluvných strán podľa článku 9 ods. 1, štáty, zmluvné strany, rešpektujú právo dieťaťa a jeho rodičov opustiť ktorúkoľvek krajinu, vrátane ich vlastnej a vstúpiť do svojej vlastnej krajiny. Právo opustiť ktorúkoľvek krajinu bude podliehať len takým obmedzeniam, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na ochranu národnej bezpečnosti, verejného poriadku (ordre public), verejného zdravia alebo morálky alebo práv a slobôd iných a sú v súlade s ostatnými právami uznanými v tomto dohovore.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 10 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.