prava_dietata_12-1

Práva dieťaťa | Článok 12 | 1

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia dieťaťu, ktoré je schopné vytvárať si vlastné názory, právo slobodne prejavovať tieto názory vo všetkých záležitostiach, ktoré sa dieťaťa týkajú, pričom názorom dieťaťa sa prikladá náležitá váha podľa veku a vyspelosti dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 12 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.