prava_dietata_12-2

Práva dieťaťa | Článok 12 | 2

Na tento účel sa dieťaťu poskytne najmä možnosť, aby bolo vypočuté v akomkoľvek súdnom a správnom konaní, ktoré sa ho týka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo vhodného orgánu spôsobom, ktorý je v súlade s procesnými pravidlami vnútroštátnych právnych predpisov zákona.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 12 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.