prava_dietata_13_1

Práva dieťaťa | Článok 13 | 1

Dieťa má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačenou formou, vo forme umenia alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných médií podľa výberu dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 13 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.