prava_dietata_14_3

Práva dieťaťa | Článok 14 | 3

Sloboda prejavu náboženského vyznania alebo viery môže podliehať len takým obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia alebo morálky alebo základných práv a slobôd iných.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 14 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.