prava_dietata_17

Práva dieťaťa | Článok 17

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú dôležitú funkciu, ktorú plnia masmédiá, a zabezpečia, aby dieťa malo prístup k informáciám a materiálom z rôznych národných a medzinárodných zdrojov, najmä tých, ktoré sú zamerané na podporu jeho sociálneho, duchovného a morálneho blaha a na fyzické a duševné zdravie.

Na tento účel štáty, zmluvné strany:

(a) budú nabádať masmédiá, aby šírili informácie a materiál, ktorý je pre dieťa sociálnym a kultúrnym prínosom a v súlade s duchom článku 29;

(b) podporovať medzinárodnú spoluprácu pri výrobe, výmene a šírení takýchto informácií a materiálov z rôznych kultúrnych, národných a medzinárodných zdrojov;

(c) podporovať výrobu a šírenie detských kníh;

d) nabádať masmédiá, aby brali osobitný ohľad na jazykové potreby dieťaťa, ktoré patrí k menšinovej skupine alebo ktoré je domorodé;

(e) Podporovať vypracovanie vhodných usmernení na ochranu dieťaťa pred informáciami a materiálmi, ktoré poškodzujú jeho blaho, majúc na pamäti ustanovenia článkov 13 a 18.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 17

Tags: No tags

Comments are closed.