prava_dietata_18_1

Práva dieťaťa | Článok 18 | 1

Štáty, zmluvné strany, vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie uznania zásady, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Za výchovu a rozvoj dieťaťa nesú primárnu zodpovednosť rodičia, prípadne zákonní zástupcovia. Ich základným záujmom bude najlepší záujem dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 18 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.