prava_dietata_19_1

Práva dieťaťa | Článok 19 | 1

Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné legislatívne, administratívne, sociálne a výchovné opatrenia na ochranu dieťaťa pred všetkými formami fyzického alebo duševného násilia, zranením alebo zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, zlým zaobchádzaním alebo vykorisťovaním vrátane sexuálneho zneužívania počas starostlivosti o dieťa, rodičom (rodičami), zákonným zástupcom (zákonnými zástupcami) alebo inej osoby, ktorá sa o dieťa stará.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 19 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.