prava_dietata_2-1

Práva dieťaťa | Článok 2 | 1

Štáty, zmluvné strany, budú rešpektovať a zabezpečovať práva ustanovené v tomto dohovore každému dieťaťu v rámci ich jurisdikcie bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo dieťaťa alebo jeho rodiča alebo zákonného zástupcu; politického alebo iného zmýšľania, národného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, zdravotného postihnutia, narodenia alebo iného postavenia.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 2 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.