prava_dietata_2-2

Práva dieťaťa | Článok 2 | 2

Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že dieťa bude chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestu na základe postavenia, činností, vyjadrených názorov alebo presvedčenia rodičov, zákonných zástupcov alebo rodinných príslušníkov dieťaťa.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 2 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.