prava_dietata_24_2

Práva dieťaťa | Článok 24 | 2

Štáty, zmluvné strany, sa budú usilovať o plnú implementáciu tohto práva a najmä prijmú vhodné opatrenia:

a) znížiť dojčenskú a detskú úmrtnosť;

(b) zabezpečiť poskytovanie potrebnej lekárskej pomoci a zdravotnej starostlivosti všetkým deťom, s dôrazom na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti;

c) bojovať proti chorobám a podvýžive, a to aj v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti, okrem iného, prostredníctvom používania ľahko dostupnej technológie a poskytovania primeraných výživných potravín a čistej pitnej vody, berúc do úvahy nebezpečenstvá a riziká znečistenia životného prostredia;

(d) zabezpečiť primeranú prenatálnu a postnatálnu zdravotnú starostlivosť pre matky;

(e) Zabezpečiť, aby všetky časti spoločnosti, najmä rodičia a deti, boli informované, mali prístup k vzdelaniu a boli podporované pri využívaní základných vedomostí o zdraví a výžive detí, výhodách dojčenia, hygiene a sanitácii životného prostredia a prevencia nehôd;

(f) Rozvíjať preventívnu zdravotnú starostlivosť, poradenstvo pre rodičov a vzdelávanie a služby v oblasti plánovaného rodičovstva.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 24 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.