prava_dietata_9

Práva dieťaťa | Článok 5

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, budú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov alebo prípadne členov širšej rodiny alebo komunity, tak ako to ustanovujú miestne zvyky; aby zákonní zástupcovia alebo iné osoby právne zodpovedné za dieťa, zabezpečili dieťa spôsobom, ktorý je konzistentný s rozvíjajúcimi sa schopnosťami dieťaťa; vhodné vedenie a usmernenie pri uplatňovaní práv dieťaťa uznaných v tomto dohovore.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 5

Tags: No tags

Comments are closed.