prava_dietata_4

Práva dieťaťa | Článok 4

Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné legislatívne, administratívne a iné opatrenia na implementáciu práv uznaných v tomto dohovore. Pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, štáty, zmluvné strany, prijmú takéto opatrenia v maximálnom rozsahu svojich dostupných zdrojov a tam, kde je to potrebné, v rámci medzinárodnej spolupráce.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 4

Tags: No tags

Comments are closed.