prava_dietata_21

Práva dieťaťa | Článok 21

Štáty, zmluvné strany, ktoré uznávajú a/alebo povoľujú systém adopcie, zabezpečia, že prvoradým hľadiskom budú najlepšie záujmy dieťaťa a budú:

a) zabezpečovať, aby adopciu dieťaťa povolili iba príslušné orgány, ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi a postupmi a na základe všetkých relevantných a spoľahlivých informácií určia, že adopcia je prípustná vzhľadom na postavenie dieťaťa, pokiaľ ide o rodičov; príbuzných a zákonných zástupcom a že v prípade potreby dotknuté osoby dali informovaný súhlas s osvojením na základe takého poradenstva, ktoré môže byť potrebné;

(b) uznávať, že medzištátne osvojenie možno považovať za alternatívny spôsob starostlivosti o dieťa, ak dieťa nemožno umiestniť do pestúnskej alebo osvojiteľskej rodiny alebo sa oň nemôže žiadnym vhodným spôsobom postarať v krajine pôvodu dieťaťa;

(c) zabezpečovať, aby dieťa, ktorého sa medzištátna adopcia týka, využívalo záruky a normy rovnocenné tým, ktoré existujú v prípade vnútroštátnej adopcie;

(d) prijmať všetky vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že pri medzištátnej adopcii, umiestnenie nebude mať za následok nenáležitý finančný zisk pre tých, ktorí sa na ňom podieľajú;

e) tam, kde je to vhodné, presadzovať ciele tohto článku uzatváraním dvojstranných alebo mnohostranných dohôd a v tomto rámci sa snažiť zabezpečiť, aby umiestnenie dieťaťa v inej krajine vykonávali príslušné orgány.

Tags: No tags

Comments are closed.