prava_dietata_22_1

Práva dieťaťa | Článok 22 | 1

Štáty, zmluvné strany, prijmú vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že dieťa, ktoré sa uchádza o postavenie utečenca, alebo ktoré sa považuje za utečenca, v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom a postupmi, bez sprievodu alebo sprevádzania svojich rodičov alebo akejkoľvek inej osoby, dostalo primeranú ochranu a humanitárnu pomoc pri využívaní príslušných práv stanovených v tomto dohovore a v iných medzinárodných ľudských právach alebo humanitárnych nástrojoch, ktorých sú uvedené štáty zmluvnými stranami.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 22 | 1

Tags: No tags

Comments are closed.