prava_dietata_22_2

Práva dieťaťa | Článok 22 | 2

Na tento účel štáty, zmluvné strany, poskytnú, ak to považujú za vhodné, súčinnosť pri akomkoľvek úsilí Organizácie Spojených národov a iných príslušných medzivládnych organizácií alebo mimovládnych organizácií spolupracujúcich s Organizáciou Spojených národov na ochranu a pomoc takémuto dieťaťu vypátrať rodičov alebo iných rodinných príslušníkov každého utečeneckého dieťaťa, s cieľom získať informácie potrebné na opätovné zlúčenie s jeho rodinou. V prípadoch, keď nie je možné nájsť rodičov alebo iných členov rodiny, bude sa dieťaťu poskytovať rovnaká ochrana ako akémukoľvek inému dieťaťu, ktoré je z akéhokoľvek dôvodu trvalo alebo dočasne zbavené svojho rodinného prostredia, ako je uvedené v tomto dohovore.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 22 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.