prava_dietata_23_2

Práva dieťaťa | Článok 23 | 2

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo zdravotne postihnutého dieťaťa na osobitnú starostlivosť a v závislosti od dostupných zdrojov podporia a zabezpečia rozšírenie pomoci, o ktorú sa podáva žiadosť a ktorá je určená na oprávnené dieťa a osoby zodpovedné za jeho starostlivosť, primerane stavu dieťaťa a pomerom rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 23 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.