prava_dietata_23_3

Práva dieťaťa | Článok 23 | 3

Vzhľadom na osobitné potreby zdravotne postihnutého dieťaťa sa pomoc rozšírená v súlade s odsekom 2 tohto článku poskytuje bezplatne, kedykoľvek je to možné, berúc do úvahy finančné zdroje rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa starajú, a budú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že zdravotne postihnuté dieťa bude mať účinný prístup ku vzdelávaniu, školeniam, službám zdravotnej starostlivosti, rehabilitačným službám, príprave na zamestnanie a príležitostiam na rekreáciu a dostane ich spôsobom vedúcim k dosiahnutiu čo najväčšej sociálnej integrácie a individuálneho rozvoja dieťaťa vrátane jeho, kultúrneho a duchovného rozvoja.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 23 | 3

Tags: No tags

Comments are closed.