prava_dietata_3-2

Práva dieťaťa | Článok 3 | 2

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je potrebná pre jeho blaho, berúc do úvahy práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré sú zaň právne zodpovedné, a na tento účel prijme všetky príslušné legislatívne a administratívne opatrenia.

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 3 | 2

Tags: No tags

Comments are closed.