prava_dietata_9-4

Práva dieťaťa | Článok 9 | 4

Ak takéto oddelenie vyplýva z akéhokoľvek konania iniciovaného zmluvným štátom, ako je zadržanie, uväznenie, vyhnanstvo, deportácia alebo smrť (vrátane smrti z akejkoľvek príčiny, keď je osoba vo väzbe štátu) jedného alebo oboch rodičov alebo dieťaťa, tento štát, zmluvná strana, poskytne na požiadanie rodičom, dieťaťu alebo, ak je to vhodné, inému členovi rodiny podstatné informácie týkajúce sa miesta pobytu neprítomného člena (príslušníkov) rodiny, ak nebudú poskytnuté informácie škodlivé pre blaho dieťaťa. Štáty, zmluvné strany, ďalej zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti samo osebe nemalo žiadne nepriaznivé dôsledky pre dotknutú osobu (osoby).

Dohovor o právach dieťaťa | Článok 6 | 4

Tags: No tags

Comments are closed.